A tűz hatalmas pusztításra képes, percek alatt mindent hamuvá égethet, romba dönthet egy épületet, milliós károkat okozhat, sok-sok év munkáját teheti tönkre. Előzzük meg közösen a bajt! Segítünk Önnek!

A munkavégzés felesleges akadályozása, vagy a tűzbiztonság javulásának záloga?

Tudta Ön, hogy a munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni?

A tűzvédelmi szemle célja egy adott munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok betartásának az ellenőrzése, amely komoly megelőző eszköz a munkáltató kezében.

Vállalkozásunk a megtartott szemlékről jegyzőkönyvet készítünk, amely tartalmazza az észrevételeket, az esetlegesen szükséges beavatkozási pontokat és megoldási javaslatokat is kínál, jelentősen megkönnyítve ezzel az Ön munkáját.

A szemlék keretén belül ellenőrizzük a kijáratok, vészkijáratok és menekülés céljára szolgáló utak, a tűzvédelmi felszerelésekhez, a központi elzáró szelvényekhez villamos leválasztó kapcsolókhoz és főkapcsolóhoz, gázelzáró szelvényhez, továbbá a villamos kapcsolótáblákhoz vezető utak szabadon tartását.

Részletes és rendszeres tájékoztatást nyújtunk Önnek a végzett tevékenységi körök tűzvédelmi szempontú veszélyforrásairól, az anyagok, termékek tűzvédelmi jellemzőiről, a lehetséges veszélyhelyzetekről, azok megelőzési és elhárítási módozatairól.

A Katasztrófavédelem hatósági ellenőrzése során szakmai segítségünkkel az Ön rendelkezésére állunk.

Szolgáltatásaink részét képezi a tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések meghatározása és az ezekhez kapcsolódó szabványos jelzőtáblák, biztonsági jelzések igény szerinti legyártatása, kihelyezése.

A tűzvédelmi szemlét követően történhet meg a Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a tűzvédelmi osztályba sorolás évente történő felülvizsgálata a jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelés szempontjából, ill. a szükséges módosítások elvégzése az említett dokumentációkban.

(A Tűzvédelmi Szabályzatot például a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.)

Tűzvédelmi bírságtételek (PDF-letöltés)

A tűzvédelmi szemle rendszeres megtartása a munkavégzés minden résztvevője számára a biztonság javulását eredményezi.

Egy szabályzattal több, vagy kevesebb, nem mindegy? Majd megcsinálom valamikor!

Tudta Ön, hogy Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésére kötelezett, amennyiben a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztat, továbbá, ha az Ön vállalkozása által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy pedig kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet?

Vállalkozásunk segítségére lehet Önnek a cégére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésében, a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatainak és kötelezettségeinek meghatározásában, vállalkozása felépítésére, működési- és irányítási rendjére vonatkozó szabályok kidolgozásában is.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak mindenképpen tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;

e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

f) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;

g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;

h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;

j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását;

k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit.

A fentiekkel párhuzamosan segítünk Önnek az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek jogszerű meghatározásában, továbbá a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességének rendszeres ellenőrzésében is, valamint jogszabályfigyeléssel, a jogszabályok helyi vonatkozású értelmezésével, tűzvédelmi szakmai javaslatokkal, tanácsadással is szívesen állunk az Ön rendelkezésére.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.

Egy külsős cég mindig küldi az embereit ellenőrizni, az nem elég?

Tudta Ön, hogy minden tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és gondoskodnia kell azok időszaki ellenőrzésékről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról?

Segítséget nyújtunk Önnek a tűzvédelmi berendezések, készülék, felszerelések, technikai eszközök üzemképes állapotban tartásának, továbbá az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításának rendszeres és időszakos ellenőrzésében.

A tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek nyilvántartásának vezetése, a szükséges felülvizsgálatok nyomon követése, ellenőrzése (tűzvédelmi berendezések, tűzoltó technikai eszközök, villamos felülvizsgálatok) is a munkáltató feladatkörébe tartozik. Szakmai tapasztalatainkkal ebben is segíthetünk Önnek.

A különböző oltóanyagok oltóhatásának és alkalmazhatóságának ismerete révén a megfelelő oltóanyagok, tűzoltó berendezések kiválasztását is ránk bízhatja.

Önnek, mint készenlétben tartónak rendszeresen, legalább negyedévente ellenőriznie kell, hogy a tűzoltó készülékei:

 • az előírt készenléti helyen vannak-e?
 • rögzítésük biztonságos-e?
 • láthatóak-e?
 • magyar nyelvű használati utasítás a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e?
 • használatuk nem ütközik-e akadályba?
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e?
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátottak-e?
 • fém vagy műanyag plombái, zárópecsétjei, karbantartást igazoló címkéi, és rajtuk a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e?
 • karbantartásuk esedékes-e?
 • készenléti helyüket jelölő biztonsági jelek láthatóak, felismerhetőek-e?
 • állapotuk kifogástalan, üzemszerű-e?

Vállalkozásunk segítséget tud nyújtani Önnek a negyedéves ellenőrzések lebonyolításában is.

Amennyiben bármilyen hiányosságot észlelünk, egy Intézkedési terv formájában gondoskodunk annak megszüntetéséről, ezen túlmenően pedig felhívjuk a figyelmét a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásának elvégeztetésére, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltetésére.

Az ellenőrzés elvégzését és eredményét a hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálnia kell.

Köteles gondoskodni az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról.

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Felülvizsgálatok gyakorisága (PDF-letöltés)

A tűzoltó készülékekről, az elvégzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról Önnek tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetnie, amely tartalmazza létesítménye nevét és címét, a tűzoltó készülékek típusjelét, a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását, a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát, a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

Minek oktassam ki az embereimet? Majd oltanak helyettük a tűzoltók!

Tudta Ön, hogy a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról?

Vállalkozásunk segítséget tud nyújtani Önnek az évenkénti, illetve a rendkívüli tűzvédelmi oktatások megszervezésében, lebonyolításában.

Az előírások, szabályok, rendelkezések, továbbá az Ön által elrendelt Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megismertetése fontos alappillérei a tűzesetek megelőzése érdekében hozott intézkedéseknek.

A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatainak meghatározása, munkavállalókkal történő megismertetése tehát a munkáltató feladata, melyet igazolható módon dokumentálni szükséges, továbbá a tűzoltó készülékek helyes használatának bemutatása, az oltási tevékenység gyakoroltatása is részét kell, hogy képezze az oktatásnak.

Önnek tehát kötelessége megismertetni munkavállalóit a tűzvédelmi oktatási anyagban foglaltakkal, amely történhet elektronikus úton is, ugyanakkor az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

Az Ön felelőssége az is, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.

Bízza ezeket a kötelmeket ránk, segítünk, megoldjuk!

Fontos! Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra képesítést adó oktatás keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

11-2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzési törvény végrehajtásáról (PDF-letöltés)

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (PDF-letöltés)

FAR Résztvevők – import sablon (XLSX-letöltés)

Felnőttképzési Szerződés – MINTA (PDF-letöltés)

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Referenciák

Értéket teremtünk a szervezetten munkát végzők egészségének megóvása

és munkakörülményeinek humanizálása érdekében.

Felkeltettük érdeklődését?

Ahhoz, hogy a Havária Family elégedett partnerei közt köszönthessük, már csak egyetlen lépés hiányzik.

  Vezetéknév *

  Keresztnév *

  EMAIL Cím *

  Telefonszám

  Tárgy

  Miben segíthetünk?