A munkavédelem célja a balesetek, foglalkozási ártalmak vagy megbetegedések megelőzése. A munkavédelem leírja a balesetek, foglalkozási ártalmak megelőzésének módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.

Munkavédelmi ellenőrzés – tét nélkül?

A Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztályán munkavédelmi felügyelői pozícióban eltöltött időszak alatt szerzett ismereteink felhasználásával hatósági szemléletű helyszíni ellenőrzéseket tudunk lefolytatni az Ön munkaterületén. Ezek havi, de akár heti rendszerességgel is történhetnek, szerződéstől függően.

Ezeken a szemléken „hatósági szemmel” nézzük végig az esetleges hiányosságokat, így Önnek módja lesz hatékonyan felkészülni egy „valódi” ellenőrzésre.

A munkavédelmi szemle tehát a munkaterületek, munkaeszközök ellenőrzését, továbbá a szükséges dokumentációk, vizsgák, engedélyek meglétét, tartalmát és érvényességét érintő gyakorlati ellenőrzés, melyről szemle-jegyzőkönyv készül, amelyben a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok mellett a megoldásra vonatkozó alternatívákat is kínálunk az Ön cége számára ún. „Intézkedési terv” formájában.

A helyszíni szemlék során hangsúlyt fektetünk a munkavédelmi jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban, szabványokban foglaltak betartására, az előírások, belső szabályzatok végrehajtásának ellenőrzésére, az előzetes és az ismétlődő munkavédelmi oktatások igazolható módon történő lebonyolítására, az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjében foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére, a foglalkozási megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására.

Ellenőrizzük a kockázatértékelés tartalmát, érvényességét, az egyéni védőeszközök beszerzését, tárolását, kiosztását, használatuk gyakoroltatását, valamint a kiadott védőfelszerelések védelmi képességét, fokozatát.

Hangsúlyt fektetünk a munkahelyek szabályos kialakítására, a munkaeszközök telepítésére, nem veszélyes gépek esetén a használatba vételt megelőző munkavédelmi szempontú ellenőrző felülvizsgálatok lefolytatására, veszélyes gépek esetén a munkavédelmi üzembe helyezés elvégzésére, azok időszakos biztonsági felülvizsgálatainak meglététére, érvényességére, a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások meglétére…stb.

Az ellenőrzések során figyelemmel kísérjük a bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálását, azok bejelentését és nyilvántartását is, továbbá a felhívjuk a figyelmet a hiányzó biztonsági jelzésekre, feliratokra, piktogramokra. Utóbbiakat egyedi igények szerint le is tudjuk gyártatni.

Munkavédelmi szemléink modellezik a valóságot, így vállalkozása „tét nélkül” élhet át egy hatósági ellenőrzést!
Mi azt is észrevesszük, amit Ön esetleg nem!

Szükséges rossz, vagy mindennek az alapja?

Tudta Ön, hogy minden – legalább 1 főt alkalmazó – munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles értékelni a munkavállalói egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

Akkor is el kell végezni a kockázatok értékelését, ha időközben megváltozik – cégen belül – az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módja, a munkakörülmények (munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelés, légállapotok)…stb.

Ennek a dokumentációnak az elkészítése az egyik alapvető szolgáltatásunk, melynek során az Ön, – mint adatszolgáltató – bevonásával azonosítjuk a várható veszélyeket, a veszélyeztetettek körét, megbecsüljük a veszély jellege szerint a veszélyeztetettség mértékét, majd elkészítjük Önnek az aktuális jogszabályoknak megfelelő kockázatértékelést, melyben meghatározzuk a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, műszaki egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket, továbbá meghatározzuk a határidőket és az Ön segítségével megjelöljük az intézkedések betartásáért felelős személyeket.

Ha az Ön vállalkozása veszélyes kémiai anyagokkal (vegyszerekkel, tisztítószerekkel stb.) összefüggő tevékenységet végez, akkor kémiai kockázatbecslés elvégzése is szükségessé válhat.
Mivel a legtöbb tisztítószer is veszélyes anyagnak, -keveréknek minősül, ezért azoknál a cégeknél is kell kémiai kockázatbecslést készíttetni, ahol a takarítást nem egy külső cég, hanem saját munkavállalók végzik.

Egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényezők előfordulása esetén (légtérszennyezettség, zajmérés…stb.) munkahigiénés vizsgálatokat végző alvállalkozóink, partnereink bevonásával gondoskodunk az expozíció mértékének meghatározásáról. A kockázatértékelést legalább 3 évente el kell elvégeztetni, melyet aztán legalább 5 évig meg kell őrizni.

A Kockázatértékelést tehát nem „szükséges rosszként” kell kezelni, hanem a sikeres munkavédelmi irányítás alapjaként, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási megbetegedések/fokozott expozíciós esetek megelőzésének kulcsaként.

Szükségtelen felnőttképzés vagy elemi fontosságú ismeretátadás?

Tudta Ön, hogy munkavállalója az előírt munkavédelmi ismeretek megszerzéséig önállóan nem foglalkoztatható?

Munkavédelmi oktatás keretében Önnek kell gondoskodnia arról, hogy munkavállalói munkába álláskor, munkakörük esetleges megváltozásakor, vagy egy új munkaeszköz üzembe helyezésekor…stb. elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatás elvégzését minden esetben a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Természetesen ebben is segítséget tudunk nyújtani Önnek megfelelő szakmai tartalmú, az Ön vállalkozására szabott oktatási tematikák kidolgozásával, az oktatások rendszeres és szabályszerű lebonyolításával, az ismeretanyag igazolható módon történő számonkérésével.

Az oktatásokat rendes munkaidőben tartjuk meg vállalkozása székhelyén vagy telephelyén (akár külső munkaterületen is) és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg is ismételjük azokat.

Bővebb tájékoztatást erről a mellékelt dokumentumok nyújthatnak Önnek:

11-2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzési törvény végrehajtásáról (PDF-letöltés)

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (PDF-letöltés)

FAR Résztvevők – import sablon (XLSX-letöltés)

Felnőttképzési Szerződés – MINTA (PDF-letöltés)

A munkavédelmi oktatás tehát egy munkakörökre lebontott tematika alapján rendszeresen megtartott elméleti és gyakorlati ismeretátadás, melynek eredményeként csökkenhet a munkavégzéssel összefüggő balesetek, foglalkozási megbetegedések száma.

Munkáltatói kegy vagy jogszabályi kötelesség?

Tudta Ön, hogy az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét a munkáltató határozza meg, méghozzá írásban?

Amennyiben megelőző műszaki-, illetve szervezési intézkedésekkel (más néven kollektív védelemmel) nem valósítható meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, a kockázatok csökkentése érdekében a munkáltató egyéni védőeszközökkel kell, hogy ellássa munkavállalóit és ellenőriznie is kell azok rendeltetésszerű használatát.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje kialakítása és írásba foglalása során segítünk Önnek abban, hogy meg tudja határozni a kockázatok jellegét és mértékét, ehhez kapcsolódóan pedig ki tudja választani a hatékony védelmet nyújtó védőeszközt.

Fontos alapelv, hogy a védőeszköz úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt, feleljen meg a munkavégzés és az ergonómia körülményeinek, a munkavállaló egészségi állapotának és természetesen illeszkedjen is viselőjére.

Az Ön nevében és megbízásából munkahelyükön tájékoztatjuk munkavállalóit azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben az adott védőeszköz használata őket megvédi, továbbá gondoskodunk arról – szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy munkavállalói megtanulják a védőeszközök használatának módját.

Az egyéni védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

Foglalkozás-egészségügyi orvos, vagy körzeti orvos?

Tudta Ön, hogy munkavállalói számára köteles biztosítania foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást és ennek szabályozását egyfajta speciális munkáltatói utasítás formájában írásban kell rögzítenie?

Vállalkozásunk segítséget tud nyújtani Önnek – foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójával együttműködve – a fenti dokumentum szakszerű és szabályos elkészítésében is.

Foglalkozás-egészségügyi orvos természetesen lehet a körzeti orvos is, amennyiben rendelkezik foglalkozás-egészségügyi képesítéssel!

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás egyik alappillére a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Ez nem más, mint annak a megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált munkavállaló számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Ennek elvégzése természetesen megkötött szerződés alapján, egy külső foglalkozás-egészségügyi szolgáltató útján történik.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire, harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően, negyedrészt pedig a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

Önnek, mint munkáltatónak biztosítania kell tehát, hogy munkavállalói a munkakörülményeikkel kapcsolatban megkaphassák a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól, továbbá az „Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje”-dokumentum elkészíttetésével az Ön vállalkozása célul tűzi ki, hogy biztosítani is fogja a munkavédelmi jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelést.

A foglalkozás-orvostan klinikus szakma, szakemberei a háziorvosokhoz hasonló széles kompetenciával végzik klinikusi tevékenységüket.
Jelentős személyi átfedésben lehetnek a háziorvosokkal, akik foglalkozás-egészségügyi szakképzettséggel és -munkakörben is dolgoznak.

A munkabaleset ugyanaz, mint az üzemi baleset?

Tudta Ön, hogy a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet és a fokozott expozíciós esetet ki kell vizsgálni? A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet és a fokozott expozíciós esetet ki kell vizsgálni, és annak eredményét munkabaleset esetén a munkabaleseti jegyzőkönyvben, fokozott expozíció esetén a vizsgálati lapon rögzíteni kell, a súlyos munkabalesetet pedig azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak.

Segítségünkkel a balesetvizsgálat során képes lesz feltárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket tud majd tenni a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók megelőzésére.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.

Munkavédelmi szempontból munkabaleset a szervezett munkavégzés során bekövetkező sérülés annak helyétől, idejétől, és a sérült magatartásától függetlenül, de társadalombiztosítási szempontból azonban nem ismerhető el a baleset üzemi balesetnek például az engedély nélkül végzett munka, vagy a munkahelyi rendbontás során bekövetkező baleset esetében, tehát az üzemi baleseti besorolhatóság esetén a sérült magatartásának is jelentősége van.

A munkavédelmi képviselő és a főállású munkavédelmi szakember egy és ugyanaz?

Tudta Ön, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő?

Segítségére lehetünk a munkavédelmi képviselő választás lebonyolításában, azon túl pedig a megválasztott képviselők kötelező oktatásában, képzésében is.

A munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. A munkavédelmi képviselőt titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról.

A képviselő a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól, részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában, indokolt esetben a munkavédelmi hatósághoz fordulhat, a hatósági ellenőrzés során pedig az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

Akkreditált képzéseinken felkészült munkavédelmi szakembereink segítik a leendő munkavédelmi képviselőket a felkészülésben. Előadóink a munkavédelem jogszabályi vonatkozásait és előírásait nem csak elmondják, de szituációs gyakorlatokon keresztül is bemutatnak néhány esetet, kommunikációs moduljainkkal pedig megtanítjuk a résztvevőknek, hogy észrevételeiket hogyan prezentálhatják vezetőik felé.

(Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001874/2019, program engedélyezési száma:E-001874/2019/D001; E-001874/2019/D002)

Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

Mi vizsgálunk, Ön csak elrendel?

Tudta Ön, hogy amennyiben munkavállalói veszélyes munkaeszközökkel, technológiával dolgoznak, azok üzemeltetését írásban Önnek kell elrendelnie?

Segítségünkkel szakszerűen meggyőződhet arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz kielégíti-e a munkavédelmi követelményeket.

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele természetesen egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, melyet mi végzünk el Ön helyett.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

Ennek során megvizsgáljuk, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások…stb.

Az üzembe helyezési eljárás során tehát mi győződünk meg arról Ön helyett, hogy az adott veszélyes létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz kielégíti-e a hatályos munkavédelmi követelményeket, ezt követően Ön bátran elrendelheti írásban a fentiek üzemeltetését.

Referenciák

Értéket teremtünk a szervezetten munkát végzők egészségének megóvása

és munkakörülményeinek humanizálása érdekében.

Felkeltettük érdeklődését?

Ahhoz, hogy a Havária Family elégedett partnerei közt köszönthessük, már csak egyetlen lépés hiányzik.

  Vezetéknév *

  Keresztnév *

  EMAIL Cím *

  Telefonszám

  Tárgy

  Miben segíthetünk?